برنامه دروس تخصصی و کارورزی ترم تابستان ۱۴۰۱

دانشجویانی که در ترم تابستان ۱۴۰۱ درس کارورزی اخذ نموده اند جهت مشاهده نام استاد کارورزی خود، شماره دانشجویی یا نام خود را در فایل زیر جست و جو نمایند.

لیست دانشجویان دارای کارورزی در ترم تابستان ۱۴۰۱

دانشجویانی که در ترم تابستان ۱۴۰۱ درس کارورزی اخذ نموده اند پس از مشاهده نام استاد خود در فایل بالا، در گروه استاد خود به شرح ذیل عضو گردند. پس از عضویت دانشجویان شیوه اجرای پروژه کارورزی توسط استاد در گروه اعلام می شود.

رشته نام‌درس کددرس گروه درس مدرس برگزار کننده لینک گروه
کاردانی گریم کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۷۴ آذر بهاری پور فرکوش https://chat.whatsapp.com/DohnWEqegmu0QNtD7Dxddp
کارشناسی زبان مترجمی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۷۶ آرزو عباسی مبارک آبادی https://chat.whatsapp.com/Jdy2L1qE8WTEVzS9wp86OB
کارشناسی روابط عمومی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۱۴۰ آزاده طاعتی https://chat.whatsapp.com/C5EGDvl0XAZLjQacXiG11N
کارشناسی کارگردانی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۷۲ ابراهیم مرادی نژاد دیارجان https://chat.whatsapp.com/LjuTVrVg8bW6yhQrv2QGAu
کارشناسی ساز ایرانی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۹۲ احسان خضرلو https://chat.whatsapp.com/KAhSQNVXua594kDg9vfMrg
کاردانی تدوین فیلم کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۶۴ احمد کیا https://chat.whatsapp.com/GXdHulzPLB9BdYDpXoK3Uw
کارشناسی تدوین کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۶۸ ایمان نیک بین https://chat.whatsapp.com/JulQLzT9eK14XsgRgai0ib
کاردانی بازیگری کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۵۰ پویان پیوسته https://chat.whatsapp.com/HWFAJ7D60UC7keEaoySp5a
کارشناسی بازیگری کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۱۳۸ تانیا آقا محمد صادق https://chat.whatsapp.com/KBDsOyZyyADBCHUgUNUs14
کاردانی آواز کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۸۰ جمال الدین منبری https://chat.whatsapp.com/LDkZgrfsmvd9sSsZXz45cM
کارشناسی آواز کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۲۶۷ جمال الدین منبری https://chat.whatsapp.com/LDkZgrfsmvd9sSsZXz45cM
کاردانی کلاسیک کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۹۴ رضا طاهری https://chat.whatsapp.com/D1tqlISRbJx5ZqrhXC5jkF
کاردانی طراحی گرافیک کارورزی۱ ۲۰۲۸۷ ۱۱۴ زینب محرابی https://chat.whatsapp.com/DtHjzdQVdDI4YIt38EakGx
کارشناسی کلاسیک کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۱۰۰ سام اصفهانی https://chat.whatsapp.com/Ipt11TQlDZRGMw9Imhpnk0
کاردانی کارگردانی کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۱۳۳ سپیده سامی https://chat.whatsapp.com/Hxula6M2KpdF2K1j43MYC8
کاردانی عکاسی کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۱۰۵ سعیده پورحسینی نوقی https://chat.whatsapp.com/IXnJ2rQvpsV5iZRFauLVw8
کاردانی ساز ایرانی کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۸۶ سلمان سالک https://chat.whatsapp.com/JgmtRcBFVCqI26NBtc06Gd
اواز کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۸۳ سید احمدی میر شریعتی https://chat.whatsapp.com/DD9mYk4m5gWByoIPRQJ3dy
کارشناسی کارگردانی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۲۳۶ سید رضا نقی نژاد اورنگ https://chat.whatsapp.com/F1ttON33hry7RmGx1KOmPc
سازایرانی کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۸۵ سید شاهین محسنی https://chat.whatsapp.com/DrK1ex0cjAt2Uf2qldT8Kq
کاردانی فیلم سازی کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۶۵ سید مجتبی اسدی پور https://chat.whatsapp.com/Lkdlh97EdypD93MKLi5pV3
کارشناسی عکاسی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۱۰۳ سید محمد طبسی https://chat.whatsapp.com/Gr92A8BWLcF3XiXcdpcwR6
کارشناسی کلاسیک کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۱۸۷ سینکی https://chat.whatsapp.com/Jee8b8Nbqql8LBEJ7pbMKi
کارشناسی اهنگسازی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۵۸ شروین عباسی مقانکی https://chat.whatsapp.com/CvNXrdRFN1pIzEq6pSkJp3
کارشناسی اهنگسازی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۵۷ طوسی https://chat.whatsapp.com/Cp1IK96rrCv558z0qBuJdS
امور رسانه کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۶۳ عابدین عابدی زاده https://chat.whatsapp.com/CQyVVEPwaxU8uLb64sKWHg
کاردانی کلاسیک کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۲۵۷ عباس فتحی https://chat.whatsapp.com/LJtj8qoZkak14DYqPjj9Ga
کارشناسی کلاسیک کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۲۴۹ عباس فتحی https://chat.whatsapp.com/LJtj8qoZkak14DYqPjj9Ga
کاردانی آواز کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۸۱ غلامرضا رضائی https://chat.whatsapp.com/K2z5xbkL5NzA3XQP5Umusd
کاردانی بازیگری کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۵۲ فاطمه سرلک https://chat.whatsapp.com/KWLkZASGkqwEoX74dE3YQY
کارشناسی ساز ایرانی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۹۰ فرهاد ابراهیم خانی https://t.me/+aENECHI3fVYzNDc0
کارشناسی گریم کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۷۵ فریدا صفائیان https://chat.whatsapp.com/IImAhuS0f132Sll9pLzBWL
کارشناسی کلاسیک کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۹۸ کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/JwCk8Ksg3yl0DruLtEMAnA
کارشناسی زبان کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۷۷ لیلا رسولی https://chat.whatsapp.com/J02L4idSn6dE6HWCn0ucuQ
کارشناسی کارگردانی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۱۹۰ مازیار قلمی https://chat.whatsapp.com/GkvCCzc9P3n1AxlahSCg9J
کارشناسی کلاسیک کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۹۹ مجید یونسی سینکی https://chat.whatsapp.com/Jee8b8Nbqql8LBEJ7pbMKi
کارشناسی عکاسی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۱۰۲ محسن امیر فراهانی https://chat.whatsapp.com/LvhuniqrvgmBdeZw09wfAl
کارشناسی پوستر و رسانه چاپی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۱۰۸ مرضیه مرتاضی مهربانی https://chat.whatsapp.com/EOPC9Z9SK8WFHm6gvIqG5g
کارشناسی پوستر و رسانه چاپی کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۲۰۹ مسعود ایلوخانی https://chat.whatsapp.com/GzHCkA5NMNd9yhZ2YaC7U3
هنرهای تجسمی گرافیفک کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۲۰۰ مسعود ایلوخانی https://chat.whatsapp.com/GzHCkA5NMNd9yhZ2YaC7U3
کاردانی کلاسیک کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۹۵ منصور حقی https://chat.whatsapp.com/BjQZhIVeoHtDdYlvo27xW9
کاردانی مترجمی کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۷۹ مهرداد عرفانیان جلالی مرادی https://chat.whatsapp.com/LgsyKfvcdSGCKEWUXg1bku
کاردانی عکاسی کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۱۰۶ نفیسه حسینیان یگانه https://chat.whatsapp.com/DcuH5RE1MlH9VtLBhSMVQC
کارشناسی بازیگری کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۵۵ نیره سادات میرزایی https://chat.whatsapp.com/K1FEPGRQPeo80j5mS0boyo
کاردانی روابط عمومی کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۶۱ هادی البرزی دعوتی https://chat.whatsapp.com/HdJT9KhyDECDDYkYQe5dtf
کاردانی کلاسیک کارورزی۱ ۲۰۲۸۹ ۹۶ هادی رحمانی https://chat.whatsapp.com/K01q6fdBNNwGgSMLxYpMCP
کارشناسی بازیگری کارورزی۱ ۲۰۲۹۰ ۵۳ وحید نفر https://chat.whatsapp.com/GKF1oXEqrhSE6vHql4MvTw
کارشناسی کلاسیک کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۱۰۱ ابراهیم ململی دشتگلی https://chat.whatsapp.com/HTwHdIjjKMCADy7HFO5XA6
کارشناسی بازیگری کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۵۶ امین اکبری نسب https://chat.whatsapp.com/GmE9fPzNFccEU87nmIr3Re
کارشناسی بازیگری کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۱۲۷ بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/GTBzPgbhmuNAnavVPSDfzz
کارشناسی اواز کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۸۴ جمال الدین منبری https://chat.whatsapp.com/LDkZgrfsmvd9sSsZXz45cM
کارشناسی روابط عمومی کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۱۷۰ حسن عمیدی https://chat.whatsapp.com/DyxnqNiO7GxKfQwmfR0hMe
کاردانی روابط عمومی کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۶۲ ریحانه سادات علویان خلیل آباد https://chat.whatsapp.com/H47rS3hXvV18rnQKn0xwZJ
کارشناسی زبان کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۱۴۲ زهره چکنی https://chat.whatsapp.com/I4ejoQfmdYJG9pkdTNQnGd
کاردانی روابط عمومی کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۲۳۴ سمیه زکوه روشندل https://t.me/+i1NAOQbPaEZkOWFk
کاردانی فیلم سازی و کارگردانی کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۲۴۰ سید رضا نقی نژاد اورنگ https://chat.whatsapp.com/F1ttON33hry7RmGx1KOmPc
کاردانی هنر تجسمی کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۱۴۱ شیوا شرفپور https://chat.whatsapp.com/JSZpZQ1NcEiGvr46PYAS31
کارشناسی تدوین و کارگردانیب کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۶۹ صهبا منیر زاد https://chat.whatsapp.com/JYdn6it0Xh30Slv9q1acSZ
کاردانی عکاسی کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۱۰۷ عباس حمیدسمیعی https://chat.whatsapp.com/JA3kv8NLUbl0PjBt7rDPoK
کارشناسی کلاسیک کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۱۹۹ عباس فتحی https://chat.whatsapp.com/LJtj8qoZkak14DYqPjj9Ga
کاردانی اواز کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۸۵ غلامرضا رضائی https://chat.whatsapp.com/K2z5xbkL5NzA3XQP5Umusd
کارشناسی کارگردانی کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۷۳ غلامرضا محمدقاسمی https://chat.whatsapp.com/E2anaeibk41DlUWrcZylOR
کاردانی بازیگری کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۱۶۲ محمد طیب طاهر https://chat.whatsapp.com/HN5W6XY9fyZ0o6lWl06F53
کاردانی تدوین و فیلم سازی کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۶۷ محمود معظمی https://chat.whatsapp.com/DOLBYnGP8383Wuo1TQfcLo
کارشناسی عکاسی کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۱۰۴ مریم مهران پوی https://chat.whatsapp.com/BkrFwqv6QUl6GYoU2W5mfQ
کارشناسی اهنگسازی کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۵۹ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/CSyzrSWJuZ8DJ8OU3c9hXQ
کارشناسی پوستر کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۱۰۹ نازنین امامی العریضی https://chat.whatsapp.com/JBZeNkqPr8lDfWbhfCMtk1
کاردانی زبان کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۱۴۳ نازنین حقیقی https://chat.whatsapp.com/JXWq5u8HHKuHPPol0OubxN
کاردانی کلاسیک کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۹۷ نیما ایزدآبادی https://chat.whatsapp.com/Fheuz5oRxmc8zMJvGlQQCU
کاردانی کلاسیک کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۲۲۶ هادی رحمانی https://chat.whatsapp.com/K01q6fdBNNwGgSMLxYpMCP
کارشناسی ساز ایرانی کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۹۳ هوتن شرف بیانی https://chat.whatsapp.com/FTGSN6RGf4KGhTYRTZpuKt
کاردانی سازایرانی کارورزی۲ ۲۰۳۰۴ ۸۹ وحید سلیمانی نژاد https://chat.whatsapp.com/HUKTyk5WlLrG741LA6QM1q
کارشناسی ساز ایرانی کارورزی۲ ۲۰۳۰۵ ۲۸۶ وحید سلیمانی نژاد https://chat.whatsapp.com/HUKTyk5WlLrG741LA6QM1q

 

دانشجویان ترم آخری که در ترم تابستان ۱۴۰۱ دروس تخصصی خود را اخذ نموده اند توجه داشته باشند برگزاری کلاس های دروس لیست پیوست به صورت عضویت و فعالیت در گروه های واتس آپی اعلام شده به شرح ذیل می باشد. خواهشمند است نام درس یا گروه آن را پیدا کرده و در گروه آن عضو گردید .

نام‌درس کددرس گروه درس تعداد دانشجویان استاد برگزار کننده گروه درسی
آزمایشگاه پیش متوسطه ۴۳۸ ۲۸۵ ۱ لیلا رسولی https://chat.whatsapp.com/EOoReN3FUpDHlNU0W8n38y
آشنایی با لابراتوار فیلم ۱۹۰۳ ۲۶۵ ۱ اکبر کرمی https://chat.whatsapp.com/LlBAzh5cIm54zkC4js13th
آهنگ سازی ایرانی ۲۷۱۸ ۱۲۱ ۶ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/Dkxz48WLqDt4BjcbvV5lpv
آهنگ سازی۲ ۲۷۱۷ ۱۲۰ ۴ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/Dkxz48WLqDt4BjcbvV5lpv
آواز گروهی ۶۸ ۱۴۶ ۲ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/Dkxz48WLqDt4BjcbvV5lpv
آواشناسی لهجه های متداول ۹۴ ۲۵۹ ۱ زهره چکنی https://chat.whatsapp.com/G28P90bGYtl26roTmls7Gr
اجرای صحنه ای ۳۱۱۳۴ ۱۱۳ ۳ سید محمد امین میراحمدی شریعتی https://chat.whatsapp.com/EjsMRd8WSIu7L2j2VYjB2w
اجرای صحنه ای ۲۸۹۵ ۲۸۳ ۲ سید محمد امین میراحمدی شریعتی https://chat.whatsapp.com/EjsMRd8WSIu7L2j2VYjB2w
ارکستر ایرانی۳ ۳۳۸۶ ۱۱۵ ۳ فرهاد ابراهیم خانی https://t.me/+4XUqWzPMdTk3MjU0
ارکستراسیون۳ ۳۳۹۴ ۱۱۹ ۲ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/Dkxz48WLqDt4BjcbvV5lpv
اصول نگارش ۴۹۱۲ ۲۵۸ ۱ زهره چکنی https://chat.whatsapp.com/KO3RYW2G9dP8Qm5MtHm9h3
اصول نگارش ۴۹۱۳ ۲۶۳ ۱ زهره چکنی https://chat.whatsapp.com/KO3RYW2G9dP8Qm5MtHm9h3
اصول و فنون مصاحبه ۴۴۷۱ ۱۶۴ ۱ حسن عمیدی https://chat.whatsapp.com/FRSdflnuKtV7WAXd3VGqTI
انیمیشن ۵۸۶۲ ۲۳۷ ۱ فرشاد غفوری رانکوهی https://chat.whatsapp.com/JqPaYsiDJat55GNQNCDkUe
بازی برای دوربین ۵۹۸۸ ۲۵۰ ۱ عبدالرضا اکبری https://chat.whatsapp.com/G2gt1zs7krR3pflERXulyp
بازیگری تک نفری ۶۰۵۴ ۲۵۱ ۱ پویان پیوسته https://chat.whatsapp.com/DvZtVM8kRRkJ8ld12AmJ6q
بداهه پردازی ۶۱۹۸ ۱۴۷ ۰ هوتن شرف بیانی هماهنگی با استاد از طریق شماره تماس ۰۹۱۹۴۹۵۴۶۰۷
بداهه نوازی در موسیقی دستگاهی ۶۲۰۰ ۲۴۳ ۲ جمال الدین منبری https://chat.whatsapp.com/F6zfS2ViyTQ9edaxoTYgEV
بیان بدنی ۶۱۲۷ ۲۰۷ ۱ بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/Folc0mbzIB75gzQALCo1xR
تئوری موسیقی ۱۰۱۰۶ ۱۵۳ ۱ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/Dkxz48WLqDt4BjcbvV5lpv
تاریخ تدوین ۸۰۱۶ ۱۵۰ ۳ حسین معماری جعفری https://chat.whatsapp.com/CpLrtG0ebXqHjCFM6lW8H6
تاریخ عکاسی جهان ۸۱۰۰ ۲۰۳ ۱ محسن امیر فراهانی https://chat.whatsapp.com/G9JHkvPMROW31eUgWgwrWU
تاریخ موسیقی جهان-قرن معاصر ۸۱۴۷ ۱۳۲ ۱ محمدحسین قاسمی قزلجه هماهنگی با استاد از طریق شماره تماس ۰۹۱۴۸۴۶۳۰۱۳
تحلیل نمایشنامه های کلاسیک جهان ۲۸۳۶۹ ۲۳۵ ۱ پویان پیوسته https://chat.whatsapp.com/LV2o57dFYGn8xOLub7fuM5
تحلیل نمایشنامه های واقعگرا ۲۸۳۶۸ ۲۲۹ ۲ بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/Lb2PpWDx6lI5tJdEJazm1L
تدوین صدا و میکس در فیلم ۸۷۲۹ ۲۶۴ ۱ ایمان نیک بین https://chat.whatsapp.com/CUh3M1q0TGF5QWuFO8etee
تدوین فیلم تلفیقی ۸۷۴۷ ۱۵۱ ۳ ایمان نیک بین https://chat.whatsapp.com/HbHxYN5CktP5wgqbnShVpk
تربیت بدنی ۲۲۵۱۱۴ ۱ ۳ مرتضی محمدی https://chat.whatsapp.com/HlupjC9VToH1A79F56KiOT
تربیت بدنی ۲۲۵۱۱۴ ۲ ۴ نفیسه السادات امامی نجف آبادی https://chat.whatsapp.com/BiwW1c7kPWeAtX3kqlaKtt
تربیت شنوایی(دیکته موسیقی) ۸۸۱۳ ۱۲۵ ۱۳ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/D5sszPowBdYF2QTtN4HB6f
تربیت شنوایی(نت های تغییر یافته) ۸۸۱۶ ۱۲۹ ۶ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/KL3I5O9B5UIGWXhUP6IZtR
ترجمه همزمان امور ورزشی ۸۹۴۷ ۲۱۰ ۱ زهره چکنی https://chat.whatsapp.com/L6FzMOk2PuQ3Ut1SAs8gVa
تصنیف خوانی ۹۲۰۷ ۲۲۷ ۱ علی مومنیان ریزی https://chat.whatsapp.com/GkqtvVTtQqOHKUnRwwcCvP
تکنیک بازیگری استانیسلاوسکی ۲۸۳۶۷ ۱۲۳ ۲ فاطمه سرلک https://chat.whatsapp.com/KuImzeZdfENIWUNrj47dOY
تکنیک بازیگری متداکتینگ ۲۸۳۶۶ ۲۶۸ ۱ پویان پیوسته https://chat.whatsapp.com/LNzuSkAMPXKLpIw8bSC1EH
تنفس و صدا سازی ۱۰۰۱۷ ۲۶۱ ۱ پویان پیوسته https://chat.whatsapp.com/BoY0NfXCi5nJcbBjzTx2s0
جلوه های ویژه ۱۰۴۵۹ ۱۶۷ ۲ محمد تقی شاهرخ https://chat.whatsapp.com/JDap8WlF3tv7YMbx2Ul7Ag
جواب آواز ۱۰۱۲۵ ۱۵۴ ۳ علی مومنیان ریزی https://chat.whatsapp.com/FrOzSvpUosrHoKiuMbxQUF
چاپ دستی ۱۰۵۴۲ ۱۹۴ ۲ مسعود ایلوخانی https://chat.whatsapp.com/LT0ywzp3s052XZldozZUyA
خاستگاه آیین و درام ۱۱۴۹۱ ۱۲۴ ۱ پویان پیوسته https://chat.whatsapp.com/CUiAUindHZZA1yOHDD0XqZ
خوشنویسی و طراحی حروف ۱۱۷۶۰ ۲۵۵ ۱ مرضیه مرتاضی مهربانی https://chat.whatsapp.com/HItzHsFn1206cjiPA7R3cx
دیدن و تحلیل فیلم ۱۱۹۱۷ ۱۵۵ ۱ وحید نفر https://chat.whatsapp.com/BSxfeJK8X7T9VrRLhIbt8Q
زبان خارجه عمومی ۲۲۱۳۱۰ ۳ ۳ مرضیه رضائی زاده سه شنبه ها ساعت ۰۸:۰۰ الی ۱۳:۰۰ بصورت حضوری
زیبایی شناسی ۱۳۵۰۲ ۲۳۸ ۱ مژده هاشمی نسب https://chat.whatsapp.com/DZD6O4nE3wS3gw9z3PveZP
سرایش موسیقی ایرانی (نوا، راست پنجگاه) ۳۱۱۲۳ ۱۸۰ ۳ هوتن شرف بیانی https://chat.whatsapp.com/CnAcZPwvxr1Kysb0FHkKn1
سرایش و تربیت شنوایی۶ ۱۴۵۹۴ ۲۴۱ ۱ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/Dkxz48WLqDt4BjcbvV5lpv
سرایش و تربیت شنوایی۷ ۱۴۵۹۶ ۱۳۰ ۱ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/HpLcO6uYpRQHZPBCRuUQc8
سرایش و ترتیب شنوایی ۱۴۶۰۲ ۱۵۲ ۱ کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/FMVzbyoghWvGe1KqczP0bP
سواد رسانه ای ۱۴۲۲۴ ۱۸۲ ۱ حسن عمیدی https://chat.whatsapp.com/BfBEEnM49ys0waF8VlyJSp
سیاست خبری ۱۴۴۳۹ ۱۶۵ ۱ حسن عمیدی https://chat.whatsapp.com/BJZSnNjAMPo92tc0ewr4I0
شبکه های اجتماعی ۱۵۲۱۹ ۱۸۰ ۱ حسن عمیدی https://chat.whatsapp.com/FGdNe1RK0CQ79rGPicWmA4
شناخت ساختار فیلم و سریال ۱۵۸۱۹ ۱۷۴ ۱ احمد کیا https://chat.whatsapp.com/KTl5rFsmUou5BTT6xnCWIl
شناخت هنر معاصر اسلامی ۱۶۱۵۶ ۲۰۲ ۱ مسعود ایلوخانی https://chat.whatsapp.com/CBn5VONEjJEH3DxxMUyhXx
شیوه اجرایی نمایش ایرانی ۱۶۲۴۴ ۲۶۰ ۱ پویان پیوسته https://chat.whatsapp.com/BgogB4KV8MfAH32IK3rn2G
شیوه های جستجو در سایتهای خبری ۱۶۲۹۹ ۱۶۳ ۱ حسن عمیدی https://chat.whatsapp.com/HnxgCYckqbmAl5cepR6jr7
طراحی پوستر ۱۶۶۵۶ ۲۵۶ ۱ مرضیه مرتاضی مهربانی https://chat.whatsapp.com/ImNUkNA8pyKHedgxA75wTz
عکاسی ۱۷۳۱۵ ۱۹۶ ۲ محسن امیر فراهانی https://chat.whatsapp.com/Ln0P0RcOWs25saOSaWkFMq
عکاسی دیجیتال پیشرفته ۱۷۳۵۳ ۲۲۵ ۱ محسن امیر فراهانی https://chat.whatsapp.com/Ln0P0RcOWs25saOSaWkFMq
فرم در موسیقی ایرانی ۱۸۴۵۰ ۱۸۴ ۱ هوتن شرف بیانی هماهنگی با استاد از طریق شماره تماس ۰۹۱۹۴۹۵۴۶۰۷
فرم موسیقی ایران۲ ۱۸۴۶۶ ۲۴۴ ۱ فرهاد ابراهیم خانی هماهنگی با استاد از طریق شماره تماس ۰۹۱۲۵۰۳۵۸۷۱
فرم موسیقی جهان ۱۸۴۶۷ ۱۷۹ ۶ کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/FMVzbyoghWvGe1KqczP0bP
فن بیان ۱۸۹۸۱ ۲۰۶ ۱ بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/DOZ8Xh7HTi87gHe2Ln6IlG
فنون برقراری ارتباط ۱۹۰۱۳ ۲۱۱ ۱ نادیا سلیمانی https://chat.whatsapp.com/LxTg5oM6Peh51L3k6qAo3f
فیلم برداری ۱۸۸۰۶ ۲۳۱ ۱ علی اصغر محمدزاده فریزهندی https://chat.whatsapp.com/EryrMGTVgIB5wWcbo2JQv8
کاربرد اصطلاحات در ترجمه ۱۹۵۸۰ ۲۸۴ ۳ لیلا رسولی https://chat.whatsapp.com/CH3T4XZAjV1BB9weTDriHK
کارگاه اجرای نمایشنامه خوانی ۲۸۳۶۳ ۱۸۶ ۱ وحید نفر https://chat.whatsapp.com/L9bH3lv89OREUz6cLLXx45
کارگاه بداهه خوانی ۳۱۱۳۲ ۲۱۶ ۰ علی مومنیان https://chat.whatsapp.com/GIpdw5KGtbhBAUfnuj7wti
کارگاه بداهه سازی ۲۰۶۱۱ ۲۸۱ ۲ بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/JWz6XJ8X5M0ACmsFoEZSCs
کارگاه جلوه های ویژه ۲۱۱۳۷ ۱۷۸ ۰ محمد تقی شاهرخ https://chat.whatsapp.com/JDap8WlF3tv7YMbx2Ul7Ag
کارگاه صدابرداری در سینما ۲۱۶۶۱ ۲۵۴ ۱ صهبا منیر زاد https://chat.whatsapp.com/HHEzD151TqI8nu6qyp2EVs
کارگاه عکاسی ۲۱۸۲۹ ۱۷۷ ۱ محسن امیر فراهانی https://chat.whatsapp.com/Ln0P0RcOWs25saOSaWkFMq
کارگاه عکاسی مفهومی ۲۱۸۴۸ ۲۰۱ ۲ محسن امیر فراهانی https://chat.whatsapp.com/IubqkJVqeH9KiiwH6FJg1B
کارگاه نمایش های آئینی-سنتی ۲۸۳۵۹ ۲۳۰ ۳ بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/EcgiJCBeHFeFBnBjG9LeXk
کارگردانی برنامه تلویزیونی ۲۲۵۵۴ ۲۳۹ ۱ احمد کیا https://chat.whatsapp.com/EgH8hRL1Xo39iP6MdP4evR
کارگردانی تیزر ۲۲۵۵۶ ۲۴۶ ۱ صهبا منیر زاد https://chat.whatsapp.com/JPJDxj1W2nECmsWWV47vni
کارگردانی در استودیو ۲۲۵۵۷ ۲۴۷ ۱ صهبا منیر زاد https://chat.whatsapp.com/BsqfGZ5sInL9FFC2GPH0a9
کارگردانی فیلم داستانی ۲۲۵۵۸ ۲۱۳ ۲ سید مجتبی اسدی پور https://chat.whatsapp.com/H8mc41dnmAk9zGrePHQfMi
کارگردانی فیلم مستند ۲۲۵۶۰ ۱۷۵ ۳ احمد کیا https://chat.whatsapp.com/B5a6kjT3nOd8pzeKwEKxdW
کارگردانی فیلم مستند ۲۲۵۶۱ ۱۷۶ ۲ احمد کیا https://chat.whatsapp.com/B5a6kjT3nOd8pzeKwEKxdW
کارگردانی کلیپ ۲۲۵۶۲ ۱۸۹ ۱ صهبا منیر زاد https://chat.whatsapp.com/Dm44lb07YoADihveXtvl6X
کنتراپون ۲۲۸۸۲ ۱۱۶ ۳ منصور حقی https://chat.whatsapp.com/G6khdSfUA3Q1QMj7e9cz2J
کنتراپون ۲۲۸۸۲ ۱ کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/FMVzbyoghWvGe1KqczP0bP
کنترپوان۲ ۲۲۸۸۵ ۱۱۷ ۳ کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/FMVzbyoghWvGe1KqczP0bP
گریم برای صحنه ۲۳۲۹۲ ۱۷۴ ۱ مریم شکرایی تفرشی https://chat.whatsapp.com/CtEHU3vQZMC0fatG9z0Wi6
گریم برای عکس ۲۳۲۹۳ ۱۷۳ ۱ مریم شکرایی تفرشی https://chat.whatsapp.com/JWXcOh1PFfS5WTowmpzm9u
گریم فانتزی ۲۳۳۰۲ ۲۸۰ ۱ مریم شکرایی تفرشی https://chat.whatsapp.com/FIg9GpMDKFU8NLP2t7FEHp
گریم ویژه ۲۳۳۰۰ ۲۸۲ ۲ مریم شکرایی تفرشی https://chat.whatsapp.com/KfpoCy1Pl0C85dfMMacT37
مبانی بازی برای کودک ۲۴۱۵۶ ۱۹۲ ۲ بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/FGuSTAbLjRKIpVK5gd6XHn
مبانی رنگ ۲۴۳۸۰ ۲۰۴ ۱ مسعود ایلوخانی https://chat.whatsapp.com/Dd6BgX8t0tQAleDcruMgbN
مبانی رهبری کر و ارکستر ۲۴۳۸۵ ۱۶۸ ۰ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/Dkxz48WLqDt4BjcbvV5lpv
مبانی روابط عمومی ۲۴۳۶۲ ۲۵۰ ۱ آزاده طاعتی https://chat.whatsapp.com/LLhnd14Dmvc0q79yW7ip0f
مبانی کارگردانی ۲۴۵۴۷ ۲۰۵ ۳ بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/BjJhV05UptoDZEAXbc8Fe0
مبانی هارمونی ۲۴۷۱۵ ۱۹۷ ۲ مسعود پیروی https://chat.whatsapp.com/Dkxz48WLqDt4BjcbvV5lpv
متون تخصصی ۲۴۹۱۳ ۲۵۲ ۱ آزاده طاعتی https://chat.whatsapp.com/CxDBRGGiUZC96RZXvdxADx
موسیقی فیلم ۲۶۲۲۹ ۱۸۵ ۵ محمدمهدی گورنگی https://chat.whatsapp.com/FooFrCt595vBLyaR5uySrO
نرم افزارهای تدوین ۲۷۲۲۶ ۱۸۳ ۱ ایمان نیک بین https://chat.whatsapp.com/G69M3kn21gXLILcRpTcCQL
نظر سنجی ۲۷۳۴۳ ۲۵۱ ۱ آزاده طاعتی https://chat.whatsapp.com/HYJV1o8YH9NEWr3N6C3ho2
نقد عکس ۲۷۴۵۴ ۱۶۶ ۱ محسن امیر فراهانی https://chat.whatsapp.com/JoX5n0C1K1x6BxtCDF7fBS
نمایش رادیویی ۲۷۸۴۳ ۲۰۸ ۲ بهرام بهبهانی https://chat.whatsapp.com/Jbl4swDlyjHDfSzNHMdel4
نورپردازی ۲۷۱۴۷ ۲۲۱ ۱ محسن امیر فراهانی https://chat.whatsapp.com/KhA2Agbd3CQ0rACPdVM3p3
هارمونی پراکتیک ۲۷۹۰۵ ۱۷۲ ۴ منصور حقی https://chat.whatsapp.com/Dxdy9H3fe2xB7amXXfQSzv
هارمونی۱ ۲۷۸۹۸ ۱۷۰ ۱ کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/FMVzbyoghWvGe1KqczP0bP
هارمونی۲ ۲۷۹۰۰ ۱۶۹ ۴ کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/FMVzbyoghWvGe1KqczP0bP
هارمونی۲ ۲۷۹۰۱ ۲۳۲ ۲ کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/FMVzbyoghWvGe1KqczP0bP
همنوازی ۲۸۱۲۸ ۱۹۳ ۱ فرهاد ابراهیم خانی https://t.me/+4XUqWzPMdTk3MjU0
همنوازی۱ ۲۸۱۲۹ ۱۷۱ ۱ کاوه جودت https://chat.whatsapp.com/FMVzbyoghWvGe1KqczP0bP
هندسه نقوش ۲۸۱۶۵ ۲۱۲ ۱ مسعود ایلوخانی https://chat.whatsapp.com/J4RciXXmTbBA6Q6IL1RJC5
ورزش۱ ۳۲۳۱۱۵ ۵ ۶ مرتضی محمدی https://chat.whatsapp.com/HlupjC9VToH1A79F56KiOT
ورزش۱ ۳۲۳۱۱۵ ۶ ۲ نفیسه السادات امامی نجف آبادی https://chat.whatsapp.com/BiwW1c7kPWeAtX3kqlaKtt

 

دانشجویان ترم آخر رشته های موسیقی و آواز که در ترم تابستان ۱۴۰۱ دروس ساز، آواز و ارکستر خود را اخذ نموده اند توجه داشته باشند برگزاری کلاس های دروس لیست پیوست به صورت عضویت و فعالیت در گروه های واتس آپی اعلام شده به شرح ذیل می باشد. خواهشمند است نام درس یا گروه آن را در فایل پیوست جست و جو کرده و در گروه آن عضو گردید .

نام‌درس کددرس گروه درس تعداد دانشجویان استاد برگزار کننده گروه درسی
آواز ایرانی(نوا، راست پنجگاه) ۳۱۱۲۶ ۱۲۲ ۳
علی مومنیان
عضویت در گروه واتس آپ استاد https://chat.whatsapp.com/GIpdw5KGtbhBAUfnuj7wti
آواز ایرانی۳ ۴۴ ۲۸۸ ۲
آواز ایرانی۴ ۴۵ ۱۴۵ ۴
ارکستر کلاسیک۳ ۳۴۱۲ ۲۹۰ ۲
رضا پیرجانی
عضویت در گروه واتس آپ استاد https://chat.whatsapp.com/ICBs1evm33qCrIL5QZf1qw
ارکستر کلاسیک۴ ۳۴۱۳ ۱۱۸ ۴
ارکسترکلاسیک۲ ۳۴۱۱ ۲۸۹ ۲
پیانو عمومی ۷۲۹۵ ۲۲۰ ۱
پیانو عمومی۴ ۷۳۱۴ ۲۱۸ ۱
پیانو عمومی۵ ۷۳۱۷ ۱۰۱۰ ۱
پیانو عمومی۶ ۷۳۲۳ ۱۴۹ ۱
پیانو عمومی۷ ۷۳۲۴ ۱۴۸ ۱
پیانوی عمومی۳ ۷۳۱۰ ۲۱۷ ۱
ساز ایرانی۱ ۱۴۲۳۴ ۲۵۳ ۱
ساز ایرانی۳ ۱۴۲۴۸ ۲۸۷ ۲
ساز ایرانی۴ ۱۴۲۵۲ ۱۵۷ ۱
ساز کلاسیک۴ ۱۴۳۱۶ ۱۵۶ ۲
ساز کلاسیک۸ ۱۴۳۲۰ ۱۳۱ ۵
ساز کلاسیک۸ ۱۴۳۲۰ ۱۳۱ ۲ محمدحسین پورمعین هماهنگی با استاد از طریق شماره واتس آپ wa.me/989121074904
ساز ایرانی۴ ۱۴۲۵۲ ۱۵۷ ۱ هوتن شرف بیانی هماهنگی با استاد از طریق شماره واتس آپ wa.me/989194954607
ساز ایرانی۸ ۱۴۲۶۵ ۱۵۸ ۱ مصطفی مومنیان هماهنگی با استاد از طریق شماره واتس آپ wa.me/989126662594