مراحل ورود و راهنمای شرکت در مانور آزمایشی آزمون های متمرکز لطفا با دقت فیلم آموزشی مانور آزمون های متمرکز را مشاهده نمایید .

فیلم آموزشی مانور آزمون های متمرکز

توجه داشته باشید فقط ورود و تکمیل مشخصات کافی نیست سوالات نظر سنجی را حتما و حتما کامل نموده تا فرایند تکمیل ثبت گردد مجددا تاکید میگردد تمامی مراحل را تا پایان تکمیل نمایید.

سامانه آزمون های متمرکز پایان ترم

توجه : چنانچه دانشجو در مدت زمان تعیین شده جهت مانور اجباری ، نسبت به تایید مشخصات فردی و آزمونی در سامانه اقدام ننماید امکان شرکت در آزمون برای ایشان فراهم نگردیده و غایب محسوب خواهد شد.

اسامی دانشجویان که در مانور آزمون های متمرکز شرکت نکرده اند و یا مرحله نظر سنجی مانور را تکمیل و ثبت نکرده اند.