تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال دوم بهمن ماه ۹۹

تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال دوم بهمن ماه ۹۹

اطلاعیه مهم تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال دوم بهمن ماه ۹۹
قابل توجه دانشجویان گرامی
تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال دوم بهمن ماه ۹۹