فراخوان ارکستر ملی نوجوانان

فراخوان ثبت نام در ارکستر ملی نوجوانان به رهبری محمدحسین پور معین با همکاری و هماهنگی انجمن موسیقی مرکز جهت ثبت نام به بخش کارگاه های آموزشی مرکز مراجعه نمائید.    

ادامه متن ...