راز استواری و استحکام هر دانشی مبنی بر رعایت اصول و مبادی آن به صورت دقیق، منظم و علمی است و تبیین این اصول در بستری علمی هم چون دانشگاه و مراکز علمی میسر و امکان پذیر است.

در حقیقت دانش پژوهان و طالبان علم در مسیر پیچیده و پرپیچ و خم آن به غایت نمی رسند مگر به ادراک و فهم مبانی، و این دانشگاه است که پژوهنده ی مبتدی را از ابتدای راه رهنما بوده و اورا به قله های دانش و افق های روشن سوق می دهد.

از این جهت مرکز فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران در راستای تحقق وظایف آموزشی خود و ترویج فرهنگ و هنر با بهره مندی از ابزار هنر و به منظور شناسایی و رشد استعداد های فرهنگی و هنری اقدام به برگزاری اولین دوره استعدادیابی و پذیرش رایگان ( بورسیه تحصیلی)  منتخبین دوره در چند رشته هنری نموده است.

امید که این حرکت فرهنگی مورد قبول خالق هنر قرار گیرد .