منابع

مجوز سنوات تحصیلی

قابل توجه دانشجویان مشروحه لیست زیر:
دانشجویان لیست پیوست جهت ادامه تحصیل نیاز به سنوات ارفاقی و مجوز ستاد مرکزی دانشگاه جامع برای تایید انتخاب واحد و ادامه تحصیل می باشند. با توجه به اطلاعیه های قبلی دانشجویان مذکور حتما تا روز پنجشنبه مورخ ۱۵ اسفندماه ۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ جهت تکمیل فرم های مربوطه و درخواست و ثبت سنوات تحصیلی با آموزش مرکز تماس حاصل نمایند. مسئولیت عدم تماس یا عدم توجه به اطلاعیه فوق بر عهده دانشجویان مذکور می باشد.