دانشجویانی که نیاز به گواهی اشتغال به تحصیل دارند باید فرم زیر را تکمیل کرده و در قسمت توضیحات نیز اطلاعات اضافی مربوط به گواهی اشتغال را درج کنند.

گواهی اشتغال به تحصیل