اطلاعیه مهم حذف اضطراری درس

قابل توجه دانشجویان گرامی

دانشجویان می توانند یکی از دروس صرفا نظری خود را که به علت هر مشکلی قادر به حضور در امتحان پایانی درس مذکور نمی باشند، بصورت اضطراری حذف کنند. توجه نمائید که فقط دروس صرفا نظری (بدون واحد عملی) قابلیت حذف اضطراری را دارند.

قوانین حذف اضطراری:

۱- مهلت حذف اضطراری درس در نیمسال بهمن ماه ۱۴۰۰-۱۳۹۹ فقط روزهای دهم و یازدهم خرداد ماه ۱۴۰۰ می باشد.

۲- فقط دروس صرفا نظری (بدون واحد عملی) قابلیت حذف اضطراری را دارند.

۳- با حذف درس مذکور نباید تعداد واحدهای دانشجو کمتر از ۱۲ واحد شود.

۴- دانشجو باید بصورت حضوری در تاریخ مذکور فرم حذف اضطراری را تکمیل و تحویل آموزش نماید.

۵- فقط یک درس را می توان حذف اضطراری کرد.