تقویم آموزشی حذف اضطراری تک درس (فقط درس صرفا نظری)

تقویم آموزشی حذف اضطراری تک درس (فقط درس صرفا نظری)

اطلاعیه مهم


تقویم آموزشی حذف اضطراری تک درس (فقط درس صرفا نظری)


*فقط از تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۲۹ الی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰*


دانشجویان در صورتی که مایل به حذف یک درس صرفا نظری خود بصورت اضطرار می باشند باید در تاریخ های مذکور با مرکز تماس گرفته یا به صورت حضوری به مرکز مراجعه نمایند.
تاریخ مذکور توسط ستاد دانشگاه تعیین شده و تمدید نخواهد شد.
#حذف_اضطراری