منابع

تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال تابستان ۹۸۳ و نیمسال مهرماه ۹۹۱

تقویم آموزشی نیمسال تابستان ۹۹-۹۸ (۹۸۳)

پیرو بخشنامه دانشگاه جامع علمی کاربردی دانشجویان در نیمسال تابستان ۹۹-۹۸ (۹۸۳) فقط می توانند دروس کارورزی ۱، کارورزی ۲ و دروس معرفی به استاد را اخذ نمایند. دروس معرفی به استاد فقط مربوط به دانشجویان ترم آخر می باشد که برای فراغت از تحصیل حداکثر دارای دو درس نظری مانده می باشند.

تقویم آموزشی انتخاب واحد نیمسال مهرماه ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (۹۹۱)