منابع

تقویم آموزشی تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته

تقویم آموزشی تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته

در صورت نیاز به تغییر رشته به صورت حضوری به مرکز مراجعه نمائید.