منابع

معرفی به استاد، سنوات و معادل سازی

قابل توجه دانشجویان گرامی:
با توجه به تعطیلی دانشگاه ها تا آخر هفته جاری، تمام دانشجویان دارای
دروس معرفی به استاد (دانشجویان ترم آخر)
دروس معادل سازی (فقط ترم اولی ها)
سنوات تحصیلی (دانشجویانی که بیش از ۴ ترم تحصیلی مشغول به تحصیل می باشند)
از هفته آینده روز شنبه مورخ ۱۰ اسفندماه ۱۳۹۸ تا روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۸ جهت انجام امور آموزشی مربوطه به مرکز مراجعه نمایند.