ثبت نام مدرس درس ساز تخصصی و آواز

نکته خیلی مهم:

در صورتی که برای هریک از درس های سازتخصصی، آواز و یا ارکسترکلاسیک خود با مدرسی هماهنگ نکرده اید و هنوز در کلاس های هیچ مدرسی شرکت نکرده اید نمره آن درس شما غیبت و صفر می باشد. برای موجه کردن غیبت خود و برای اینکه نمره صفر در کارنامه شما ثبت نشده و درس شما حذف شود به جای نام استاد از کلمه *غیبت* استفاده کنید.

در صورتی که نام هیچ مدرسی را برای درس های مذکور خود ثبت نکنید و غیبت خود در کلاس های ساز را نیز اعلام نکنید برای آن درس شما نمره صفر ثبت می شود که ممکن است باعث مشروط شدن و اخراج دانشجو شود.

آخرین فرصت مشخص کردن نام مدرس درس های مذکور روز چهارشنبه ۰۳ آبان ماه ۹۹ می باشد و این تاریخ به هیچ وجه تمدید نمی شود.
 

لیست دانشجویانی نام مدرس درس ساز تخصصی خود را مشخص نکرده اند

دانلود و مشاهده

فرم ثبت نام مدرس درس ساز تخصصی و آواز


به هیچ وجه نام استاد درج شده در سامانه هم آوا را ذکر نکنید. باید نام مدرس ساز یا آوازی که در کلاس های آنلاین وی شرکت کرده اید و یا در گروه واتساپی مدرس مربوطه جهت ساز مورد نظر هماهنگی لازم را با استاد انجام داده اید در این قسمت ذکر کنید. نام واقعی مدرس درس ساز تخصصی …