حذف اضطراری

قابل توجه دانشجویانی که مایل هستند که درس خود را در ترم جاری حذف نمایند:

مهلت حذف اضطراری تک درس تا مورخ ۰۹ دی ماه ۱۳۹۷ می باشد.

توجه نمایید که حدف اضطراری فقط برای یک درس امکان پذیر می باشد و در صورت درخواست حذف بیش از یک درس، باید فرم حذف پزشکی (گواهی استراحت مطلق تایید شده توسط پزشک برای روز امتحان) برای باقی دروس درخواستی را به آموزش ارائه نمائید.

در صورت عدم شرکت در جلسه امتحان و یا حذف توسط مدرس (غیبت ۳/۱۶ غیر موجه) و عدم حذف اضطراری یا پزشکی دروس توسط دانشجو، نمره دانشجو در آن دروس غیبت در آزمون و یا غیبت غیر موجه ۳/۱۶ (نمره صفر) ثبت خواهد شد.

در صورتی که امکان مراجعه تا مورخ ۰۹ دی ماه ۱۳۹۷ ندارید می توانید از فرم زیر جهت حذف تک درس استفاده نماید. حذف اضطرای اینترنتی درس فقط برای دانشجویانی صورت می گیرد که فرم تکمیل شده حذف اضطرای را تا مورخ روز پنجشنبه ۱۳ دی ماه ۱۳۹۷ به آموزش مرکز تحویل نمائید.

دانلود فرم حذف اضطراری

مهلت حذف اضطرای به اتمام رسیده است.