منابع

برنامه کلاسی و کلاس بندی روزهای هفته

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی همه ورودی ها (ترم اولی ها و ورودی های قبلی)
با توجه به شروع کلاس های نیمسال دوم ۱۳۹۸ از روز شنبه مورخ ۰۳ اسفندماه ۱۳۹۸، برنامه کلاسی و شماره کلاس هر درس بر اساس مقطع، رشته، ورودی، درس و شماره گروه درس و همچنین روز کلاسی هر گروه به صورت روزانه اطلاع رسانی می شود.
حتما جهت حضور در کلاس های درسی بر اساس شماره گروه هر درس به شماره کلاس تشکیل آن درس توجه نمائید. ابتدا بر در سامانه هم آوا گروه درس انتخاب شده خود را مشاهده و سپس بر اساس لیست زیر و با توجه به گروه درس، شماره کلاس، ساختمان و نام مدرس خود را مشاهده نمائید.
مسئولیت مشکلات ناشی از عدم توجه به گروه درس انتخاب شده در سامانه هم آوا و گروه درسی که دانشجو در کلاس درسی آن شرکت می کند و عدم تطابق آنها بر عهده خود دانشجو می باشد.
به صورت لیست های زیر می باشد:

برنامه کلاسی روز های شنبه