منابع

سنوات تحصیلی نمیمسال بهمن ماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان مشروحه لیست زیر:
دانشجویان لیست پیوست جهت ادامه تحصیل نیاز به سنوات ارفاقی و مجوز ستاد مرکزی دانشگاه جامع علمی کاربردی برای تایید انتخاب واحد و ادامه تحصیل می باشند. با توجه به اطلاعیه های قبلی دانشجویان مذکور حتما تا روز پنجشنبه مورخ ۰۸ اسفندماه ۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ جهت تکمیل فرم های مربوطه و درخواست و ثبت سنوات تحصیلی به آموزش مرکز مراجعه نمایند. مسئولیت عدم مراجعه یا عدم توجه به اطلاعیه فوق بر عهده دانشجویان مذکور می باشد.