منابع

اطلاعیه معرفی به استاد

اطلاعیه معرفی به استاد
قابل توجه دانشجویان ترم آخر کاردانی و کارشناسی
با توجه به بخشنامه معرفی به استاد ستاد دانشگاه جامع علمی کاربردی، دانشجویانی که برای فراغت از تحصیل دارای حداکثر دو درس مانده با شرایط زیر می باشند:
– دو درس نظری
– یک درس نظری
– یک درس نظری و یک درس نظری-عملی (قبلا درس را اخذ نموده و دارای نمره مردود نمره از ۰٫۲۵ تا ۹٫۷۵ باشند)
– دو درس نظری-عملی (قبلا هر دو درس را اخذ نموده و دارای نمره مردود یعنی نمره از ۰٫۲۵ تا ۹٫۷۵ باشند)
– یک درس نظری-عملی (قبلا درس را اخذ نموده و دارای نمره مردود نمره از ۰٫۲۵ تا ۹٫۷۵ باشند)
می توانند از روز شنبه مورخ ۰۳ اسفندماه ۱۳۹۸ تا روز پنجشنبه مورخ ۰۸ اسفندماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۰ جهت بررسی و اخذ دروس معرفی به استاد به آموزش مرکز (ساختمان جدید) مراجعه نمایند.
نکته مهم: تمام دانشجویانی که دروس آزمون متمرکز نیز جزء دروس مانده آنها می باشد (چه در آزمون متمرکز شرکت کرده و نمره افتاده دارند، چه درس را اخذ نموده و موفق به آزمون متمرکز نشده اند و چه دانشجویانی که اصلا درس دارای آزمون متمرکز را تا کنون اخذ نکرده اند) نیز مشمول اخذ درس بصورت معرفی به استاد می باشند.
توجه کنید که سایر شرایط اخذ درس به صورت معرفی به استاد نیز باید چک شود.
دانشجوی ترم آخر در نیمسال مهر ۹۸ دانشجویی می باشد که با اخذ کارورزی حداکثر دارای ۱۸ واحد درسی بوده و یا در صورت گذراندن دروس کارورزی در نیمسال های قبل از مهر ۹۸ حداکثر دارای ۲۴ واحد درسی مانده بوده است.