منابع

تاریخ تحویل کارورزی بخش دوم

قابل توجه دانشجویانی که با استاد دژاهنگ، استاد خرم دین، استاد بدیعی و استاد پیوسته، استاد خلیلی، استاد اصفهانی، استاد مهیانپور، استاد سالک و استاد محسنی، استاد میراحمدی، استاد موسوی، استاد شرفپور، استاد میرحسینی، استاد قربانزاده، استاد صفاخو، استاد کولیوند، استاد سینکی، استاد توکلی و استاد ایلوخانی در ترم مهر ماه ۱۳۹۸ درس کارورزی را اخذ نموده اند:
تاریخ تحویل کارورزی این دانشجویان به شرح زیر

می باشد. عدم حضور و تحویل فایل مذکور باعث حذف درس کارورزی و نمره غیبت غیر موجه خواهد شد. #کارورزی