منابع

تاریخ تحویل کارورزی بخش اول

قابل توجه دانشجویانی که با استاد منیرزاد، استاد موسوی و استاد محسنی در ترم مهر ماه ۱۳۹۸ درس کارورزی را اخذ نموده اند:
تاریخ تحویل کارورزی این دانشجویان به شرح زیر می باشد. عدم حضور و تحویل فایل مذکور باعث حذف درس کارورزی و نمره غیبت غیر موجه خواهد شد.