منابع

آزمون های عملی روز یکشنبه ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۸

بنابر اعلام قبلی تاریخ آزمون های دروس عملی؛ آزمون عملی دروس زیر برای دانشجویان مذکور به شرح لیست های پیوست برگزار می گردد. عدم حضور در جلسه آزمون عملی دروس باعث ثبت نمره غیبت در امتحان (نمره صفر) برای دانشجویان مربوطه می شود.

  1. قابل توجه دانشجویانی که با استاد پیروی، استاد جودت و استاد صبوحی درس های آهنگسازی ۱، آهنگسازی ۲، آهنگسازی ایرانی و کارورزی ۱ و ۲ را در ترم جاری اخذ نموده اند: جلسه بازبینی و تحویل پروژه دروس فوق این دانشجویان روز یکشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۰۶ ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۲:۰۰ در کلاس شجریان (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۸) می باشد. عدم حضور و تحویل فایل و پروژه های مذکور باعث حذف درس و نمره غیبت غیر موجه خواهد شد.
  2. قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری با استاد حفظی فر درس ارکستر کلاسیک را اخذ نموده اند: امتحان عملی درس مذکور روز یکشنبه ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶ الی ۲۰ در پلاتو خسرو شکیبائی (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۲) برگزار می گردد.
  3. قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی که با استاد دژآهنگ در ترم جاری دروس هارمونی۲ و یا هارمونی پایه را اخذ نموده اند:
    امتحان عملی درس هارمونی ۲ روز یکشنبه ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۰۰
    امتحان عملی درس هامونی پایه روز یکشنبه ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۰۰
    در کلاس چکناواریان (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۸) برگزار می گردد. با توجه به عملی نظری بودن دروس در صورت عدم حضور دانشجو در امتحان عملی، نمره دانشجو غیبت ثبت خواهد شد.
  4. دروس تخصصی ساز و آواز

آواز کلاسیک استاد میلانی در پلاتو خسرو شکیبائی (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک 2)

پیانو تخصصی استاد شهدوززاده در کلاس دهلوی (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک 8)

پیانو تخصصی استاد شهدوززاده در کلاس دهلوی (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۸)

آواز کلاسیک استاد میلانی در پلاتو خسرو شکیبائی (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک 2)

آواز کلاسیک استاد میلانی در پلاتو خسرو شکیبائی (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۲)

پیانو تخصصی استاد شهدوززاده در کلاس دهلوی (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۸)

پیانو عمومی و تخصصی استاد شرفی در کلاس سپهری (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۲)

پیانو تخصصی استاد فضلی و استاد جواهری در کلاس ممیز (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۲)

پیانو تخصصی استاد اصفهانی و استاد نیک بین در کلاس وزیری (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۲)

استاد طغیانی درس ساز تخصصی نی و استاد میراحمدی درس تار و سه تار در کلاس حاتمی (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۲)

ساز تخصصی سنتور استاد راغب و استاد عطائی در کلاس علیزاده (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۸)

ساز تخصصی کمانچه استاد شامحمدی و ساز تخصصی تارو سه تار استاد صالحی و استاد بهرامی در کلاس تجویدی (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۸)

ساز تخصصی تارو سه تار و عود استاد شرف بیانی و استاد عربشاهی در کلاس پژمان (ساختمان جمالزاده شمالی کوچه بزمه پلاک ۸)