منابع

حذف پزشکی

اطلاعیه خیلی مهم

قابل توجه دانشجویان گرامی:

با توجه به حذف گزینه غیبت موجه از سامانه هم آوا از مورخ ۲۵ دی ۱۳۹۸، تمام دانشجویانی که در هر امتحان عملی و یا کتبی غایب بوده اند، باید مستندات و دلایل عدم حضور در جلسه آزمون (مثلا گواهی پزشکی) را تا ۴۸ ساعت بعد از تاریخ آزمون درس موردنظر به آموزش مرکز تحویل نمایند. در صورت عدم تحویل مستندات پزشکی نمره درس مذکور غیبت در آزمون و صفر ثبت خواهد شد و دسترسی تغییر نمره دیگر با مرکز نمی باشد. در صورتی که در امتحان عملی و یا کتبی درسی غایب بوده اید حتما جهت جلوگیری از مشروط شدن (نمره صفر) و اخراج (به علت دو ترم مشروطی) مستندات پزشکی خود را تحویل آموزش نمایید. حتما به دوستان خود نیز اطلاع دهید.