منابع

برنامه زمانی امتحانات عملی، ژوژمان، تحویل پروژه، کارگروهی و یا اجرا

برنامه زمانی امتحانات عملی، ژوژمان، تحویل پروژه، کارگروهی و یا اجرای دروس آزمون های برگزار نشده هفته قبل

قابل توجه دانشجویان گرامی:
با توجه به برگزار نشدن تعدادی از امتحانات عملی هفته گذشته به علت تعطیلی عمومی، برنامه زمانی امتحانات عملی، ژوژمان، تحویل پروژه، کارگروهی و یا اجرای آن دروس بصورت لیست زیر اعلام می گردد. در دروسی که هم دارای آزمون کتبی و هم آزمون عملی می باشد حضور دانشجو هم در آزمون عملی و هم در آزمون کتبی آن دروس الزامی بوده و در صورت عدم حضور در هر کدام از آزمون ها، نمره پایانی درس مذکور غیبت در آزمون و صفر ثبت خواهد شد.

با توجه به برگزار نشدن تعدادی از امتحانات عملی دروس تخصصی ساز کلاسیک و ایرانی و ارکستر کلاسیک رشته های کاردانی و کارشناسی ساز کلاسیک، ساز ایرانی، آواز و آهنگسازی در هفته گذشته به علت تعطیلی عمومی، برنامه زمانی امتحانات عملی و یا اجرای آن دروس بصورت لیست زیر اعلام می گردد. در صورت عدم حضور در آن آزمون ها، نمره پایانی درس مذکور غیبت در آزمون و صفر ثبت خواهد شد.