منابع

کلاس ها و برنامه درس کاربینی نیمسال ۹۸۱ (مهر ۹۸) تمام دانشجویان

اطلاعیه درس کاربینی نیمسال ۹۸۱

قابل توجه تمام دانشجویان ورودی نیمسال مهر ۱۳۹۸ (ورودی های اصلی، تکمیل ظرفیت و مغایرت ها) و دانشجویان ورودی های قبلی که در ترم جاری درس کاربینی را اخذ نموده اند:

کلاس های توجیهی، هماهنگی، برنامه کلاسی و بازدید درس کاربینی دانشجویان ورودی جدید (ترم اولی) نیمسال مهر ۱۳۹۸ (ورودی های اصلی، تکمیل ظرفیت و مغایرت ها) و دانشجویان ورودی های قبلی که در ترم جاری درس کاربینی را اخذ نموده اند به شرح لیست زیر می باشد. حضور در کلاس توجیهی اولیه مطابق لیست پیوست الزامی بوده و در صورت غیبت مشکلات ناشی از عدم حضور بر عهده خود دانشجو می باشد. به دوستان و هم کلاسی خای خود اطلاع دهید.