منابع

جلسات توجیهی کارورزی ۱ و ۲ نیمسال مهر ۱۳۹۸

اطلاعیه مهم برگزاری جلسات توجیهی کارورزی ۱ و ۲ نیمسال مهر ۱۳۹۸ (۹۸۱)
دانشجویانی که در ترم جاری (نیمسال مهر ۱۳۹۸) دروس کارورزی ۱ و یا کارورزی ۲ را اخذ کرده اند، می بایست مطابق جدول های زیر بر اساس تاریخ های ذکر شده در کلاس های توجیهی جهت هماهنگی با استاد مربوطه حضور داشته باشند. عدم حضور دانشجو باعث حذف درس کارورزی و نمره صفر خواهد شد.

مشاهده و دانلود فایل جلسات توجیهی کارورزی ۱ و ۲ نیمسال مهر ۱۳۹۸