منابع

مجوز اخذ سنوات ارفاقی مهرماه ۱۳۹۸

قابل توجه دانشجویان ورودی های مهرماه ۱۳۹۶ و ماقبل:

با توجه به مشکلات فارغ التحصیلی دانشجویان بدون اخذ مجوز سنوات ارفاقی، دانشجویان مشروحه زیر تا مورخ ۲۸ شهریور ۱۳۹۸ مهلت دارند جهت اخذ مجوز سنوات ارفاقی مهر ۱۳۹۸ به مرکز مراجعه و فرم مذکور را جهت ارسال به کمسیون موارد خاص استان تکمیل نمایند. با توجه به بسته شدن و حذف انتخاب واحد بسیاری از دانشجویان، در صورت عدم مراجعه، باز شدن دوباره انتخاب واحد در زمان حذف و اضافه ممکن نبوده و انتخاب های این ورودی ها نیز توسط ستاد حذف خواهد شد.

حتما در صورت مشاهده لیست به دوستان خود نیز اطلاع دهید.

دوباره تاکید می شود دانشجویان لیست پیوست در صورتی می توانند در نیمسال مهر ۱۳۹۸ انتخاب واحد کنند که تا تاریخ مذکور به مرکز مراجعه کرده و فرم موردنظر را تکمیل نمایند.

در صورتی که دانشجوی ورودی مهرماه ۱۳۹۶ و ماقبل بوده و در نیمسال مهرماه ۱۳۹۸ انتخاب واحد دارید نیاز به سنوات ارفاقی داشته که باید حتما تا تاریخ مذکور به مرکز مراجعه نمایید.

در صورتی که نام شما در لیست نبوده ولی شرایط فوق را دارا می باشید حتما تا تاریخ مذکور به مرکز مراجعه کرده و فرم موردنظر را تکمیل نمایید.

دانلود و مشاهده لیست دانشجویان جهت اخذ مجوز سنوات