کلاس های نیمسال تابستان ۹۷۳

قابل توجه دانشجویان گرامی:
با توجه به شروع کلاس های ترم تابستان ۹۷۳ از روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ مطابق برنامه کلاسی زیر، حتما جهت حضور در کلاس های درسی به شماره کلاس ها دقت نمایید. در صورتی که موفق به انتخاب واحد نشده اید جهت تکمیل فرم انتخاب واحد تابستان جاری تا روز سه شنبه مورخ ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸ به آموزش مرکز مراجعه نمایید.

برنامه کلاسی تابستان 973برای بزرگ نمائی عکس کلیک کنید