دانشجویان چپ دست

قابل توجه دانشجویان چپ دست:

دانشجویان که چپ دست هستند در صورت نیاز می توانند با پر کردن فرم زیر از صندلی مخصوص افراد چپ دست جهت امتحانات پایان ترم کتبی استفاده نمایند.

فرم فوق باید برای همه درس های مورد نیاز تکمیل شود.