حذف اضطراری

قابل توجه دانشجویانی که مایل هستند که یک درس خود را در ترم جاری حذف اضطراری نمایند:

مهلت حذف اضطراری تک درس تا مورخ ۰۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ می باشد.

حذف اضطراری فقط در صورتی انجام می گیرد که تعداد واحد های باقیمانده ترم جاری دانشجو با حذف درس موردنظر کمتر از ۱۲ واحد نشود.

توجه نمایید که حدف اضطراری فقط برای یک درس امکان پذیر می باشد و امکان حذف بیش از یک درس وجود ندارد.

توجه نمایید که در صورتی که دانشجویی توسط مدرس در درسی حذف شود، امکان حذف اضطراری آن درس وجود ندارد و نمره دانشجو در آن درس صفر می باشد.

در صورت عدم شرکت در جلسه امتحان و یا حذف توسط مدرس (غیبت ۳/۱۶ غیر موجه) و عدم حذف اضطراری آن درس توسط دانشجو از قبل، نمره دانشجو در آن دروس غیبت در آزمون (نمره صفر) و یا غیبت غیر موجه ۳/۱۶ (نمره صفر) ثبت خواهد شد.

در صورتی که امکان مراجعه تا شنبه مورخ ۰۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ ندارید می توانید از فرم زیر جهت حذف تک درس استفاده نماید.

حذف اضطراری اینترنتی درس فقط برای دانشجویانی صورت می گیرد که فرم تکمیل شده حذف اضطراری را تا مورخ روز شنبه ۰۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰ به آموزش مرکز تحویل نمائید.

دانلود فرم حذف اضطراری جهت تحویل به آموزش مرکز تا مورخ شنبه ۰۴ خرداد ماه ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۰۰

 

مهلت حذف اضطراری تمام شده است.