اطلاعیه مهم امتحان کتبی دروس تربیت بدنی و ورزش۱

قابل توجه دانشجویانی کاردانی و کارشناسی که در ترم مهر ۱۳۹۷ یکی از دروس تربیت بدنی و یا ورزش۱ را اخذ نموده اند:
امتحان کتبی این دروس روز جمعه ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ بر اساس ساعات مندرج در جدول زیر برگزار می گردد.
عدم حضور در جلسه امتحان کتبی دروس تربیت بدنی و ورزش۱ روز جمعه ۰۵ بهمن ۱۳۹۷ باعث غیبت آزمون و ثبت نمره صفر در دروس مذکور خواهد شد.
دانشجویان حتما به ساعت آزمون، شماره صندلی و کلاس درج شده در کارت ورود به جلسه آزمون دقت کنند.