مقررات جلسات امتحانی ویژه دانشجویان

 

 1. دانشجویان ۱۵ دقیقه قبل از شروع امتحان در محل برگزاری آزمون (ساختمان مرکز) حضور داشته باشند.
 2. همراه داشتن کارت ورود به جلسه امتحان الزامی می باشد.
 3. قبل از استقرار بر روی صندلی ها، شماره صندلی را با شماره صندلی موجود در کارت ورود به جلسه آزمون تطبیق دهید. هرگونه جابجایی صندلی و شماره صندلی تقلب محسوب می شود.
 4. پس از شروع امتحان، دانشجویی که با تأخیر وارد جلسه امتحانی می گردد، در صورتی می تواند در جلسه امتحان شرکت نمایید که هیچ یک از دانشجویانی که در امتحان مربوطه شرکت نموده اند، جلسه امتحانی را ترک نکرده باشند.
 5. دانشجویان موظف هستند در طول برگزاری امتحان، آرامش و سکوت جلسات امتحانی را حفظ نمایند.
 6. دانشجویان در تمام جلسات امتحانی بایست فرم حضور در جلسات امتحانی را امضا نمایند و در صورت هر گونه اشکال موضوع را به مراقب جلسه و آموزش اطلاع دهند. امضا نکردن فرم حضور و غیاب جلسات امتحانی باعث ثبت غیبت در امتحان و نمره صفر در درس مربوطه می شود.
 7. از حضور در جلسه امتحانی دروسی که حذف اضطراری شده و یا توسط مدرس غیبت کلاسی غیر موجه برای دانشجو ثبت شده است، ممانعت به عمل می آید.
 8. در صورتی که دانشجویی در ایام امتحانات پایان ترم به علت بیماری و یا بستری در بیمارستان (با تشخیص پزشک) توانایی حضور در جلسه امتحانی درس خاصی را ندارد، می تواند از مورخ ۰۶ بهمن ماه ۱۳۹۷ لغایت ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ نسبت به تحویل گواهی پزشکی و یا بستری خود (مربوطه به تاریخ امتحان درس مذکور) به آموزش مرکز، جهت حذف پزشکی (غیب موجه امتحان و عدم ثبت نمره) درس مربوطه اقدام نماید. به گواهی های تحویلی پس از تاریخ ۰۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 9. خروج از جلسه امتحانی حداقل پس از گذشت ۳۰ دقیقه از شروع ساعت آزمون درس و فقط با اجازه مراقب جلسه امکانپذیر می باشد.
 10. موارد انضباطی که در جلسه امتحان ارتکاب آنها تخلف محسوب می شود. (طبق وحدت رویه شماره ۸ موارد زیر به شورای انضباطی بدوی در واحدهای استانی ابلاغ گردیده است)
 • ارتکاب تقلب به هر نحو (استفاده دانشجو از اطلاعات، تجهیزات و یا امکانات به صورتی که مجاز نباشد، با قصد قبلی برای ارائه نتیجه یک فعالیت آموزشی یا پژوهشی موظف).
 • فرستادن دیگری به جای خود یا شرکت به جای دیگری در جلسه آزمون.
 • همراه داشتن کتاب، جزوه، برگه (به جز مواردی که قبلاً توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).
 • همراه داشتن تلفن همراه، پیجر، پخش کننده های صدا و تصویر (پلیرها)، سایر دستگاه های الکترونیکی ضبط و پخش و ارسال صدا و تصویر و تجهیزات آن ها.
 • همراه داشتن ماشین حساب (به جز مواردی که قبلاً توسط مدرس یا بخش آزمون محل آموزش به صورت کتبی اعلام گردیده باشد).
 • مبادله هر شیء یا وسیله بین دانشجویان داخل جلسه آزمون.
 • تمرکز نگاه به سایر دانشجویان در حال آزمون و برگه آن ها.
 • صحبت با دیگر دانشجویان و مراقبین در حین برگزاری آزمون (مدرس در حد معقول و محدود از این مورد استثناء است).
 • ارتکاب هر عملی که موجب برهم خوردن نظم و آرامش جلسه آزمون و مجموعه آموزشی باشد، همانند تجمع بعد از خروج از جلسه در اطراف محل برگزاری.
 • عدم رعایت تذکرات و توصیه های مراقبان و مسئولان جلسه آزمون (مانند ننشستن بر روی صندلی شماره گذاری شده غیر مرتبط).
 • از بین بردن یا تخریب مدارک و یا تجهیزات محل آزمون.
 • تفکیک و جداسازی برگه های امتحانی به هم دوخته شده (منگنه شده).
 • خارج نمودن مستندات، مدارک و اوراق امتحانی از محل آزمون بدون اطلاع مسئولان جلسه.
 • همراه نداشتن کارت ورود به جلسه آزمون عکس دار (نوشتن هرگونه یادداشت بر روی کارت مذبور معادل برگه تقلب محسوب می گردد).
 • عدم رعایت سایر ضوابط از قبل اعلام شده توسط حوزه آموزش نظیر حضور به موقع در جلسه آزمون.
 • نگاه کردن به ورقه امتحانی دانشجویان دیگر و یا نشان دادن ورقه امتحانی به دانشجویان دیگر.
 • نوشتن هرگونه اطلاعات بر روی بدن، لباس و یا صندلی.
 • برهم زدن نظم جلسه امتحان، عدم نشستن در محل تعیین شده و هرگونه مشاجره با مراقبین.
 • خروج و بازگشت غیر مجاز به جلسه امتحان.
 • چنانچه فرد دیگری بجای دانشجو در جلسه امتحان حضور داشته باشد، تخلف محسوب شده و هم دانشجو و هم شخص جایگزین به کمیته انضباطی معرفی خواهند شد.

با آرزوی موفقیت در امتحانات پایان ترم