ثبت اطلاعات دروس تخصصی

قابل توجه دانشجویان کاردانی و کارشناسی رشته های آواز ایرانی، ساز ایرانی، ساز کلاسیک و آهنگسازی ایرانی (تمام دانشجویان رشته های مذکور):

تمام دانشجویانی که حداقل یکی از دروس زیر را در ترم جاری اخذ نموده اند، می بایست از طریق فرم مربوطه اطلاعات مربوط به نام درس و مدرس مربوطه را با دقت درج نمایند.

مشکلات ناشی از عدم ثبت و یا ثبت اشتباهی اطلاعات مذکور بر عهده خود دانشجو می باشد.

درس های مورد نیاز به ثبت اطلاعات:

(ارکستر کلاسیک۱، ارکستر کلاسیک۲، ارکستر کلاسیک۳، ارکستر کلاسیک۴،

آهنگ سازی۱، آهنگ سازی۲،

آواز ایرانی۱، آواز ایرانی۲، آواز ایرانی۳، آواز ایرانی۴،

پیانو، پیانو عمومی، پیانو عمومی۱، پیانو عمومی۲، پیانو عمومی۴، پیانو عمومی۵، پیانو عمومی۶، پیانو عمومی۷، پیانوی عمومی۳،

ساز ایرانی۱، ساز ایرانی۲، ساز ایرانی۳، ساز ایرانی۴، ساز ایرانی۵، ساز ایرانی۶، ساز ایرانی۷، ساز ایرانی۸،

ساز کلاسیک، ساز کلاسیک۱، ساز کلاسیک۲، ساز کلاسیک۳، ساز کلاسیک۴، ساز کلاسیک۵، ساز کلاسیک۶، ساز کلاسیک۷، ساز کلاسیک۸)

 

فرم ثبت اطلاعات ساز های تخصصی