گواهی اشتغال به تحصیل

دانشجویان گرامی جهت هرگونه گواهی اشتغال به تحصیل حتما از ۴۸ ساعت قبل درخواست خود را در سایت مرکز ثبت نموده و سپس جهت اخد نامه اشتغال خود به مرکز مراجعه نمایند.

نامه های که جهت ارائه به بیمه تامین اجتماعی می باشد نیازمند عکس پرسنلی دانشجو می باشد. حتما هنگام مراجعه جهت دریافت گواهی اشتغال به تحصیل خود جهت ارائه به سازمان بیمه تامین اجتماعی یک قطعه عکس پرسنلی سه در چهار همراه داشته باشید.

توجه نمائید مرکز مجاز به ارائه گواهی اشتغال به تحصیل به دانشجویان دارای مرخصی تحصیلی، عدم مراجعه و یا دانشجویانی که انتخاب واحد نکرده اند و … نمی باشد.