قوانین آموزشی

دانشجویان گرامی خواهشمند است با دقت ضوابط و قوانین آموزشی مندرج در بخش فرم های آموزشی را مطالعه نموده و با شرایط تحصیلی خود مقایسه نمایند.

با توجه به مشکلات فراوان پیش آمده برای دانشجویان فارغ التحصیل، مشروط، دارای سنوات و … به علت عدم توجه به ضوابط و قوانین آموزشی مطالعه فایل های مذکور الزامی می باشد.