فراخوان ارکستر مجلسی نوجوانان

فراخوان ارکستر ملی نوجوانان

فراخوان ثبت نام در ارکستر ملی نوجوانان

به رهبری محمدحسین پور معین

با همکاری و هماهنگی انجمن موسیقی مرکز

جهت ثبت نام به بخش کارگاه های آموزشی مرکز مراجعه نمائید.