رشته کاردانی امور فرهنگی

رشته کاردانی امور فرهنگی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کاردانی گریم

رشته کاردانی گریم

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کاردانی سینما - تدوین فیلم

رشته کاردانی سینما - تدوین فیلم

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کاردانی بازیگری

رشته کاردانی بازیگری

مرکز علمی و کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کاردانی موسیقی - آواز ایرانی

رشته کاردانی موسیقی - آواز ایرانی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کاردانی هنرهای تجسمی - عکاسی

رشته کاردانی هنرهای تجسمی - عکاسی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کاردانی موسیقی - نوازندگی ساز ایرانی

رشته کاردانی موسیقی - نوازندگی ساز ایرانی

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک

کاردانی هنرهای تجسمی - گرافیک

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید

رشته کاردانی سینما - انیمیشن

رشته کاردانی سینما انیمیشن - انیمیشن

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶ تهران
اینجا کلیک کنید