اساتید رشته موسیقی

استاد نادر مشایخی
استاد مجید سینکی
استاد مجید سینکی
استاد کریم قربانی
استاد شهرام توکلی
استاد امیر شریفی
استاد شهلا میلانی
استاد علی اصغر عرب شاهی
استاد مهیار طریحی
استاد علی اکبر قربانی
استاد سام اصفهانی
استاد امین غفاری
استاد کیوان میر هادی

اساتید رشته سینما 

دکتر محمود عزیزی
دکتر حمید دهقانپور
استاد عبدالرضا اکبری
استاد مجید قناد
استاد رحیم نوروزی
استاد مجتبی اسدی پور
استاد عزت الله جامعی
استاد علی اصغر محمد زاده
استاد میرسهراب میر سپاسی
استاد آرش قاسمی
محمد مهدی کورنگی
استاد وحید نفر
استاد حامد نصرآبادیان
استاد فرداد صفاخو
استاد یوحنا حکیمی
استاد حمید کریمیان فخار

اساتید رشته هنرهای تجسمی

استادظیاالدین خطیر
استاد ارسطو مداحی گیوی
استاد بابک برزویه
استاد حامد بدیعی
استاد بهنام زنگی

اساتید رشته  زبان و ادبیات انگلیسی