اساتید رشته موسیقی

استاد نادر مشایخی
استاد فرشید حفظی فر
استاد کریم قربانی
استاد محمد حسین پور معین
استاد امیر شریفی
استاد مجید سینکی
استاد مجید سینکی
استاد شهرام توکلی
استاد مهیار طریحی
استاد علی اکبر قربانی
استاد کاوه جودت
استاد مسعود پیروی
استاد احسان صبوحی
استاد علیرضا میرآقا
استاد الیاس طغیانی
استاد علی اصغر عرب شاهی
استاد سام اصفهانی
استاد بهنام ابوالقاسم
استاد امین غفاری

اساتید رشته سینما 

استاد محمد حیبن لطیفی
دکتر محمود عزیزی
دکتر حمید دهقانپور
استاد عبدالرضا اکبری
استاد مجید قناد
استاد رحیم نوروزی
استاد مجتبی اسدی پور
استاد عزت الله جامعی
استاد علی ژکان
استاد علی اصغر محمد زاده
استاد میرسهراب میر سپاسی
استاد آرش قاسمی
محمد مهدی کورنگی
استاد وحید نفر
استاد حامد نصرآبادیان
استاد فرداد صفاخو
استاد یوحنا حکیمی
استاد حمید کریمیان فخار

اساتید رشته هنرهای تجسمی

استادظیاالدین خطیر
استاد ارسطو مداحی گیوی
استاد امیر محسن فراهانی
استاد بابک برزویه
استاد داود صادق سا
استاد آی تای شکیبافر
مسعود ایلوخانی

اساتید رشته  زبان و ادبیات انگلیسی

استاد رامین محمود پور
دکتر محمد رضا اروجی
دکتر مهرداد امیری
استاد زهره جکنی
استاد نادیا سلیمانی
استاد لیلا رسولی

اساتید رشته روابط عمومی و امور فرهنگی 

استاد علی کیال
دکتر عابدین عابدی زاده
دکتر حسن عمیدی
دکتر هادی البرزی