دفتر کارآفرینی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد ۴۶

مسئول دفتر کارآفرینی 

سرکار خانم بهاره میرزایی

کارشناسی ارشد مدیریت برنامه ریزی آموزشی 

 

اهداف دفتر کارآفرینی در مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر ۴۶:

۱- ترویج روحیه و فرهنگ کارآفرینی و ارتقائی شناخت جامعه دانشگاهی نسبت به کارآفرینی ، کارآفرینان ، و نقش آنان در رونق اقتصادی ،و رفاه

۲-ترغیب و جذب جامعه دانشگاهی به دوره های آموزش کارآفرینی 

۳-گسترش تحقیقات  تفصیلی در خصوص کارآفرینان ، پروژه های کارآفرینی ، محیط و فضای کارآفرینان و سایر زمینه های مرتبط 

کسب مقام برتر کارآفرینی 

در 

همایش ملی فناوری های فرهنگی تولید و اشتغال 

تهران -دانشگاه صنعتی شریف (بهمن ۱۳۹۶)

 

نمونه فعالیت کارآفرینی مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر واحد ۴۶