تعیین استاد ارکستر کلاسیک ۱ الی۴

قابل توجه دانشجویانی که در ترم جاری درس ارکستر کلاسیک ۱ الی ۴ را انتخاب واحد کرده اند:

با توجه تفکیک ارکستر کلاسیک ساز های بادی و سازهای زهی از هم، همه دانشجویانی که ارکستر کلاسیک خود را با استاد حفظی فر انتخاب کرده بودند حتما باید با مراجعه به سامانه اطلاعات تشکیل کلاس ها به آدرس زیر نسبت به تعیین مجدد استاد اکرستر کلاسیک خود اقدام نمایند.

ارکستر کلاسیک (سازهای بادی) روزهای تشکیل یکشنبه ها از ساعت ۱۷:۰۰ تا ساعت ۱۹:۰۰ استاد پورمعین

ارکستر کلاسیک (پیانو) روزهای تشکیل یکشنبه ها از ساعت ۱۸:۰۰ تا ساعت ۲۰:۰۰ استاد سام اصفهانی

ارکستر کلاسیک (سازهای زهی) روزهای تشکیل یکشنبه ها از ساعت ۱۷:۰۰ تا ساعت ۱۹:۰۰ استاد قربانی

ارکسترکلاسیک (گیتار) روزهای تشکیل یکشنبه ها از ساعت ۱۶:۰۰ تا ساعت ۱۸:۰۰ استاد کیوان میرهادی

سامانه اطلاعات تشکیل کلاس ها

http://991.azmoon46.ir/